Efter diskussioner med spelbranschen har vi förstått att det finns ett behov av juniora kompetenta spelutvecklare med GUI/UX-kunskaper. Vi har därför skrivit ett förslag på utbildning som vi vill söka med för att stötta spelföretagen. Meningen är att de som kommer att gå denna utbildning ska dockas in i spelprojekten som görs på The Game Assembly under första och andra året i både 2D- eller 3D-spel. Utbildningen planerar vi att ha i Malmö.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att de som gått igenom den ska fungera som kompetenta juniora GUI/UX-designer och få ett jobb i spelbranschen, eller starta ett eget spelföretag.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att skapa gränssnitt för spel som upplevs maximalt användarvänliga, ändamålsenliga, smidiga och roliga för sin målgrupp.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha förmåga att skapa GUI/UX obehindrat i antingen 2D- och 3D-spel, ta ansvar för sin egen process från referens till att gränssnittet fungerar i spelet, samt vara en del av det kreativa näringslivet som spelbranschen är.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Målet är att en GUI/UX-designer från The Game Assembly ska ha insikt om och dela erfarenheter med andra yrkesroller och därigenom förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Hen arbetar agilt och är redo för snabba förändringar. Samtidigt som en GUI-designer behärskar sitt hantverk och självständigt kvalitetssäkrar det, så kan hen kommunicera bland annat genom att ge och ta feedback. Dessa förmågor jobbar vi aktivt med att våra studerande ska behärska och utveckla under sin tid på The Game Assembly.

Utbildningen ska ge den studerande ägarskap av sin egen kompetensutveckling, det vill säga en stadig grund för ett arbetsliv som är i konstant utveckling och förändring.

The Game Assembly startade 2008. Vi har med hjälp av spelbranschen sett till att våra studerande fått den kompetens de behöver för att uttrycka sig obehindrat med de verktyg de lärt sig inom respektive hantverk.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna:

 • designa övertygande och användarvänliga GUI/UX-design(gränssnitt) för spel
 • skapa visuellt tilltalande GUI/UX-design (gränssnitt) då det gäller färg, form och typografi
 • skapa menyer, ikoner, knappar och enklare animationer
 • Ta ansvar för utvecklingsprocessen av ett spel samt att gemensamt med andra leda arbetet fram till slutförande genom effektiv kommunikation
 • Förmåga att skapa prototyper av gränssnitt, mock-ups och wireframes samt utvärdera dessa genom användartestning.
 • Ha god förståelse för optimering
 • Ha god förmåga att realistiskt estimera tidsåtgång för olika typer av uppdrag, samt leverera inom givna tidsramar
 • Ha stark förmåga och vara ansvarstagande genom hela processen, från prototypande till färdigt spel
 • Samarbeta tvärdisciplinärt, vikta de olika yrkeskategoriernas utmaningar och anpassa sin egen arbetsinsats till dem på bästa sätt.
 • Ge och ta emot samt agera på feedback.
 • Ha en god förmåga att arbeta i en agil och iterativ metodik.

Efter genomgången utbildning skall de studerande kunna arbeta som GUI/UX-designer, GUI/UX-designer och Gränsnittsdesigner på spelföretag, antingen på stora spelföretag, medelstora företag eller små företag. Alternativt att de kan starta eget.

Omfattning

300 YH-poäng = 1,5 år

5 YH-poäng är en veckas heltidsstudier

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till personer som har läst spelutveckling på gymnasiet som ofta – och ligger under El- och teleprogrammet ellert teknikprogrammet. Nu är det så att man kan ha lite olika ingångsvägar då det gäller GUI (graphic user interface) och UX (user experience), antingen har man startat med att gillar det grafiska eller interaktionen men att man sedan vill utveckla det till att bli bra på båda. Det kan vara så att man gått Estetiska programmet men då ger vi en preparandkurs i Programmering 1 gratis till den sökande.

De särskilda förkunskapskrav som gäller är:

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Programmering 1

Undervisningsform

På plats heltid

Innehåll i utbildningen

KURSPLAN – GUI/UX-designer för spel, YH-Poäng

 1. GUI: 2D-grafik: Introduktion, 5
 2. GUI: 3D-grafik: Introduktion, 5
 3. GUI/UX: Wireframe: Introduktion, 5
 4. GUI/UX: Fördjupning: Scriptning, 10
 5. GUI/UX: Fördjupning: Spelmotorer, 10
 6. GUI: 2D-Grafik: Fördjupad: GUI Animation, 5
 7. GUI: 3D-Grafik: Fördjupad: GUI Animation, 5
 8. GUI/UX: Wireframe: Fördjupning, 5
 9. GUI/UX: Avancerad: Portfolio, 10
 10. GUI/UX: Avancerad: Individuella Projekt, 25
 11. GUI/UX: Introduktion: Grundläggande, 5
 12. GUI/UX: Fördjupning: Beteendevetenskap och Målgruppsanalys, 10
 13. GUI/UX: Avancerad: Informationsarkitektur och Usability, 10
 14. Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik, 20
 15. Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk, 25
 16. Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete, 45
 17. LIA, 100

Summa: 300

Jag ska lägga in en kurs till om testning.

Jag har fått ett namn på Massive som passionerat gillar GUI/UX.

Denna kan ändras lite. Men bara tilld et bättre.

Kursnamn GUI: 2D-grafik: Introduktion poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska ha en grundläggande kunskap och färdighet i 2D-grafik för att framställa GUI.

Kursnamn GUI: 3D-grafik: Introduktion poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska ha en grundläggande kunskap och färdighet i 3D-grafik för att framställa GUI.

Kursnamn GUI/UX: Wireframe: Introduktion poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska ha kunskap i att skapa funktionsflöde och kan undersöker vilka beslut som måste tas i projektet, när och hur.

Kursnamn GUI/UX: Fördjupning: Scriptning poäng 10

Kort beskrivning: Kursen syftar till att den studerande ska ha insikt i scripting och färdigheter i någon av de scriptspråk som används i branschen. Den studerande ges kunskap inom scripting så att hen självständigt kan bygga enklare prototyper.

Kursnamn GUI/UX: Fördjupning: Spelmotorer poäng 10

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande ska ha kännedom om och kunna analysera egenskaper, funktioner, skillnader och användningsområden för de vanligaste realtids 3D-spelmotorerna.

Kursnamn GUI: 2D-Grafik: Fördjupad: GUI Animation poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande efter kursen ska kunna göra GUI-animeringar i 2D.

Kursnamn GUI: 3D-Grafik: Fördjupad: GUI Animation poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande efter kursen ska kunna göra GUI-animeringar i 3D.

Kursnamn GUI/UX: Wireframe: Fördjupning poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande med tidigare kunskaper om funktionsflöde ska kunna gå vidare med hur man sedan adderar design och utveckling.

Kursnamn GUI/UX: Avancerad: Portfolio poäng 10

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att den studerande ska kunna presentera sina arbeten på en personlig hemsida för att generera trafik från potentiella arbetsgivare.

Kursnamn GUI/UX: Avancerad: Individuella Projekt poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande

Kursnamn GUI/UX: Introduktion: Grundläggande poäng 5

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande får en introduktion vad gränssnitt är, hur gränssnitt sett ut historiskt och hur det ser ut nu.

Kursnamn GUI/UX: Fördjupning: Beteendevetenskap och Målgruppsanalys poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande på både teoretiskt och praktiskt tar till sig kunskap om beteendevetenskap och målgruppsanalys. Detta genom att studera människors och produkters beteenden.

Kursnamn GUI/UX: Avancerad: Interaktionsdesign och Usability poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande går in mer avancerat i området interaktionsdesign. Med det menas att det undersöker informationsarkitektur och usability både i teori och genom att göra prototyper praktiskt med hjälp av responsiv design och användartester.

Kursnamn Spelprojekt 1: Introduktion: Agil Arbetsmetodik poäng 20

Kort beskrivning: Syftet med kursen är den studerande ska lära sig hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för den GUI/UX-designstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa GUI/UX-design i 2D baserat på hens aktuella kunskap och färdighet med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn Spelprojekt 7: 3D Avancerad: Nätverk poäng 25

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de GUI/UX-designstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa GUI/UX-design i 3D baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn Spelprojekt 8: 3D Avancerad: Examensarbete poäng 45

Kort beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska skapa ett spel och avancera i hur man jobbar med ett agilt ramverk med fokus på iteration, feedback och tvärdisciplinärt samarbete. Syftet för de GUI/UX-designstuderande är att under spelprojektet öva på att skapa GUI/UX-design i 3D baserat på hens aktuella kunskaper och färdigheter med de resurser som tillhandahålls.

Kursnamn Lärande i Arbete poäng 100

Kort beskrivning: Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt på ett företag med GUI/UX-design.
Tack för ert stöd